BA - Alapképzés

BA - Alapképzés

Általános Információ

BA-felelős: dr. habil Balogh F. András  egy. docens (R5 épület 255. szoba, tel.: 411-6500 /4331 mellék)

Germanisztika alapszak BA (6 félév alapszakos képzés)

  • német nyelv, irodalom és kultúra
  • német mint nemzetiségi nyelv
  • néderlandisztika: holland-flamand nyelv, irodalom és kultúra
  • skandinavisztika: dán, norvég és svéd nyelv, irodalom és kultúra

A germanisztika alapszakos képzés célja olyan munkakörök betöltésére alkalmas szakemberek képzése, akik a német / német nemzetiségi / holland / dán / norvég és svéd nyelvek egyikét szóban és írásban magas szinten (a közös európai nyelvi rendszer szerinti legalább C1-es szinten) képesek használni és a német / német nemzetiségi / holland / dán / norvég vagy svéd nyelv, irodalom, kultúra és történelem területén alapos elméleti és gyakorlati tájékozottsággal rendelkeznek. E képességek és ismeretek alkalmassá teszik őket irányító, szervező feladatok ellátására az idegenforgalom, a gazdasági élet, a média és sajtó, a kultúra és a közigazgatás területein; képesek általános szövegek alapszintű fordítására, tolmácsolására; ismerik Magyarország és az adott célország társadalmi-gazdasági és környezeti helyzetét, problémáit, és ismereteiket képesek átadni, illetve alkalmazni hivatásuk gyakorlása során. A képzés további célja a hallgatók szakirányú mesterszakra történő felkészítése.

A germanisztika alapszak struktúrája a német / német nemzetiségi / néderlandisztika / skandinavisztika szakirányon egységesen alapozó modulokra, szakmai törzsmodulokra és differenciált szakmai anyagra épül, ehhez járulnak egyéb, szabadon választható szakmai ismeretek 60 kredit értékben, melyből 50 kredit valamely a szakirányon belüli specializáció, program vagy a szakon belül más szakirányon működő specializáció vagy a második szak szakterületeit megismertető specializáció, további 10 kredit pedig a tanárképzés alapozását szolgáló modullal vagy szabadon választott tárgyakkal szerezhető meg (e szabadon választott tárgyakat a hallgatók a BTK illetve az intézmény kínálatából választhatják további megkötés nélkül).

Az alapozó modulba a képzési terület és a képzési ág közös stúdiumai kerültek: a bölcsészettudományi modulba tartozik a „Filozófiatörténet” a filozófia alapvető kérdéseit filozófiatörténeti megközelítésben tárgyaló kurzus, valamint általános bölcsésztárgyak („Kommunikáció-retorika” és választhatóan a „Könyvtárhasználat” vagy „Informatika”) ismereteanyaga, a modern filológiai modulban „A nyelvtudomány alapjai” a nyelvtudomány általános kérdéseinek bevezető jellegű tárgyalása, „Az irodalomtudomány alapjai” az irodalomtudomány általános problémáinak, területeinek, fogalmainak bevezető jellegű bemutatása.

A szakmai törzsmodulok részét képezik az alapszak közös stúdiumai: „A germán nyelvek és kultúrák” kurzus bemutatja a germanisztikába sorolt nyelvek és kultúrák általános jellemzőit, különös tekintettel a választott nyelvre ill. nyelvcsoportra.

A differenciált szakmai anyag szakirányok szerint tagolódva nyújt nyelvi és kulturális, nyelvészeti, irodalomtudományi és irodalomtörténeti, kultúra-és médiatudományi ismereteket, valamint választható szakképzési ismereteket, melyek a szakirányok sajátosságainak, a hallgatók későbbi életpályájának illetve a mesterképzésre való előkészítés igényeinek megfelelően sokrétű és sokrétűen hasznosítható ismereteket nyújtanak és készségeket fejlesztenek. A differenciált szakmai anyag alapozó modulja nyelvgyakorlatokat nyújt az adott nyelv ismeretének elmélyítése, finomítása illetve elsajátítása céljából, és kulturális ismereteket közvetít a választott nyelvet beszélő közösség kultúrájának és történetének közvetítésével. E modul a nyelvi záróvizsgával (alapvizsgával) zárul. A szakmai törzsmodulok nyelvi tárgya a nyelvi alapvizsga utáni nyelvi differenciálás, elmélyítés feladatát tölti be, és felkészít a választható szakképzési ismereteket nyújtó tárgyakra.  A „Nyelvészeti ismeretek” tárgy leíró nyelvészeti alapismereteket nyújt a választott szakirány nyelvére vonatkoztatva (fonetika, fonológia, morfológia, szintakszis, szövegnyelvészet, stilisztika, pragmatika stb.), az „Irodalmi ismeretek” a választott szakirány irodalmának történeti áttekintése, irodalmi szövegelemzés, irodalom és kultúra viszonyának tárgyalása révén alapvető irodalomtudományi ismereteket és készségeket közvetít. A „Kultúra- és médiatudományi ismeretek” tantárgy általános kultúratudományi ismereteket nyújt, bevezet a kultúra- és médiatudományi alapismeretekbe, a választott nyelvterület kultúrája rendszerének tagolódásába, a kulturális diszkurzustípusokba, kultúra és kommunikáció, irodalom és medialitás, írott és vizuális kultúra kérdésköreibe. A „Választható szakképzési ismeretek” tantárgy egy témában való elmélyülés céljából szabadon választható az intézet illetve egyes tanszékek által felkínált választékból a differenciált szakmai anyag lezárásaként. A szabadon választott szakképzési ismereteket nyújtó tárgy egyaránt szolgál az első négy szakmai törzsmodul egyikének folytatásaként és készít fel a szakirányon (ill. adott esetben a szakon belül más szakirányon működő specializáción) belül felkínált specializációk egyikére. Az egyes szakirányokon felkínálható összes szabadon választható szakképzési ismereteket nyújtó tárgyak felsorolását a táblázatok tartalmazzák (egy-egy félévben nem szükségszerűen hirdetünk meg minden választható tárgyat, hanem az igények és a lehetőségek szerint a hallgatók mindig az adott félévben meghirdetett választható szakképzési ismeretek kínálatából választanak).

Az adott alapszak elvégzéséhez szükséges (de nem elégséges) első három képzési szakasz kiegészítéseként 50 kredites specializáció választandó az adott szakirányon, a szakon belül más szakirányon működő specializáció vagy a második szak szakterületi ismereteiből. A specializációk kiegészítik és elmélyítik az adott szak/ szakirány keretében megszerzett ismereteket, s ezzel előkészíthetik a mesterképzés egyes ágait, így lehetővé teszik egy adott szakterület mélyrehatóbb tanulmányozását (pl. fordítás, tolmácsolás, nyelvészet, irodalomtudomány, kultúratudomány, pragmatikus művelődéstudomány stb.) illetve a képzési célban megjelölt területek munkaerőpiaci elvárásainak megfelelő gyakorlati  ismereket nyújtanak (pl. szaknyelvi specializáció, német / német nemzetiségi / holland / dán / norvég / svéd médiaismeret, országismeret stb.), vagy bevezetnek más alapszak illetve szakirány ismereteibe, s ezáltal lehetőséget teremtenek esetleges későbbi kétszakosságra (a választható specializációk felsorolását és részletes ismertetését ld. a tantárgyi programok leírásánál.

A 180 kredites képzésbe beletartozik 10 kredit értékben szabadon választható tantárgy, ezt a hallgató a szakképzettsége számára előnyös, az ELTE-n a bölcsészettudományok területén vagy más tudományterületeken meghirdetett kurzusokból válogathatja össze. Amennyiben tanárszakot kíván végezni a mesterképzésben, akkor ezt a 10 kreditet a pedagógiai-pszichológiai területen szerezheti meg.


BA - Specializációk

A Germanisztikai Intézet német szakirányon jelenleg egy 50 kredites specializációt hirdet meg „A német nyelv a hivatali és az üzleti életben” címmel (NHÉ-s kódszámokon).

Minden német szakirányon tanuló hallgatónknak ajánljuk ezt a specializációt. Célja a szakirányú nyelvfejlesztés, a német nyelv azon változatának elsajátítása, amely a hétköznapi beszédtől eltérően számos sajátossággal bír mind a szókincsében, mind a nyelvtani szerkezeteiben és a szövegszerkesztési sajátosságaiban. A hallgatók megtanulnak németül kérvényeket, beadványokat írni és fordítani, jogi és gazdasági szövegeket értelmezni, hivatali témájú előadásokat, prezentációkat összeállítani. Ezáltal általános nyelvtudásuk is sokat fejlődik. A specializáció tanegységlistája a szakirány tanegységlistájának 6. oldalán található:

https://btk.elte.hu/dstore/document/2455/BA%20germanisztika_nemet_szakirany%202020.pdf

 

Tájékoztatjuk hallgatóinkat, hogy a „Kontrasztív nyelvészet és transzlatológia” című specializációt jelenleg nem tudjuk indítani, viszont tananyagának jelentős részét integráltuk „A német nyelv a hivatali és az üzleti életben” c. specializációba. Ezért a fordítás iránt érdeklődő hallgatóinknak is ezt ajánljuk.

 


Vizsgákkal kapcsolatos információk

Tanrend, tanegységlista, kurzuskínálat

Adatlapok, űrlapok

Cím Módosítva
Cím Módosítva
09_090520_BA_zarodolgozat_konzultaciok 2019.01.24.
szakdolgozati_ba_cimbejelento 2019.01.24.
10_090520_BA_zarodolgozat_biralati_lap 2019.01.24.
diplomamunka_ma 2019.01.24.
szakdolgozati_ba_cimbejelento 2019.01.24.