PhD

PhD

PhD

A Germanisztikai Nyelvészeti PhD program az ELTE BTK Nyelvészeti Doktori Iskolájának egyik alprogramja, melynek fókuszában a német, a német mint nemzetiségi nyelv, a holland, és a skandináv nyelvek (dán, norvég, svéd) rendszernyelvészeti és alkalmazott nyelvészeti kérdéseinek tudományos vizsgálata áll.

Az alábbiakban a 2022-re meghirdetett témameghirdetések találhatók magyar és német nyelven abból a célból, hogy ezekből vagy ehhez közel álló témákból lehet választani, vagy az illető oktatóval egy a témakörök egyikéhez kapcsolódó témában megbeszélés alapján választható egy PhD téma.

A PhD felvételivel, a PhD struktúrájával, követelményeivel és menetével kapcsolatos kérdések az ELTE BTK Doktori Hivatalának honlapján találhatók, azok az irányadók (link: https://www.btk.elte.hu/phd)

A Germanisztikai Nyelvészeti alprogram vezetője: Dr. Manherz Károly CSc egy. tanár

helyettese: Komlósiné Knipf Erzsébet DSc egy. tanár  

elérhetőség: knipf.erzsebet@btk.elte.hu

 

Doktori témahirdetés a 2022. évi felvételi időszakra

Doktori iskola: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Témahirdető: Dr. Szabó Rita (Brdar-Szabó Rita) habil. egyetemi docens

A téma doktori programja: Germanisztikai Nyelvtudományi Doktori Program

Nem ELTE-s témahirdető esetében a belső konzulens: Szöveg beírásához kattintson ide.

Témák

1.

A kutatási téma címe magyarul: Produktivitás és kreativitás a mai német nyelv szóképzésében

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A kutatás célja a szóalkotásban tetten érhető produktivitás és kreativitás morfológiaelméleti elhatárolása, valamint a mai német nyelvben megnyilvánuló produktív minták, valamint az ezektől elkülönítendő kreatív eltérések feltárása korpuszalapú empirikus vizsgálatok alapján.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: morfológiaelméleti alapismeretek

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Produktivität und Kreativität in der Wortbildung der deutschen Gegenwartssprache

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Das Forschungsvorhaben fokussiert auf die morphologietheoretische Abgrenzung der Phänomene Produktivität und Kreativität sowie auf die Ermittlung produktiver Wortbildungsmuster und kreativer Abweichungen von Mustern und Regeln anhand korpusgestützter empirischer Untersuchungen.

2.

A kutatási téma címe magyarul: Szóalkotás kontrasztív-tipológiai perspektívából

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A kutatás célja a mai német nyelv szóalkotási mintáinak és konstrukcióinak egybevetése más nyelvek – elsősorban a magyar – ezeknek megfeleltethető nyelvi eszközeivel

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: morfológiaelméleti alapismeretek

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Wortbildung aus kontrastiv-typologischer Perspektive

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Ziel dieses Forschungsvorhabens ist die vergleichende Analyse ausgewählter Wortbildungsmuster und -konstruktionen der deutschen Gegenwartssprache im Kontrast mit äquivalenten sprachlichen Ausdrucksmitteln des Ungarischen sowie auch einiger anderer Sprachen.

3.

A kutatási téma címe magyarul: A metonímia a nyelvek és kultúrák közti összehasonlításban

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A kognitív-nyelvészeti elméleti hátterű kutatás célja a konceptuális metonímiák egyes nyelvekben előforduló megjelenési formáiban nyelv- és kultúraspecifikus különbségek kimutatása korpusznyelvészeti vizsgálatok alapján.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: kognitív nyelvészeti alapismeretek

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Metonymie im Sprach- und Kulturvergleich

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Ziel dieses kognitiv-linguistisch geprägten Forschungsvorhabens ist es, anhand korpuslinguistischer Untersuchungen sprach- und kulturspezifische Unterschiede in den einzelsprachlichen Realiserungen der konzeptuellen Metonymien zu entdecken.

4.

A kutatási téma címe magyarul: A metafora a nyelvek és kultúrák közti összehasonlításban

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A kognitív-nyelvészeti elméleti hátterű kutatás arra a kérdésre keresi a választ, hogy a konceptuális metaforák egyes nyelvekben előforduló megjelenési formáiban milyen nyelv- és kultúraspecifikus különbségek mutathatók ki korpusznyelvészeti módszerek alkalmazásával.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: kognitív-nyelvészeti alapismeretek

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Metaphern aus sprach- und kulturvergleichender Perspektive

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Ziel dieses kognitiv-linguistisch geprägten Forschungsvorhabens ist es, unter Anwendung korpuslinguistischer Untersuchungsmethoden sprach- und kulturspezifische Unterschiede in den einzelsprachlichen Realiserungen der konzeptuellen Metaphern zu entdecken.

 

 

 

 

Doktori iskola: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Témahirdető: Komlósiné Dr. Knipf Erzsébet DSc  egy. tanár

A téma doktori programja: Germanisztikai Nyelvtudományi Doktori Program

Nem ELTE-s témahirdető esetében a belső konzulens: Szöveg beírásához kattintson ide.

Témák

1.

A kutatási téma címe magyarul: Variációs nyelvészet és a nyelvi változatok a német nyelvben 

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett kutatási téma a német nyelv pluricentrikus és polyareális jellegéből kiindulva, a német nyelv történetileg kialakult többdimenziós nyelvi változataival, azoknak a nyelvi rendszerben (fonetika, morfológia, szintaxis, szöveg) kialakult változásaival foglalkozik és ezen kérdések legújabb módszerekkel történő leírására irányul. A kutatási téma kiterjed a beszélt nyelvi vizsgálatokra is, különös tekintettel azok szociolingvisztikai és pragmatikai sajátosságaira, amely magában foglalja a nyelvi norma kérdését is.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Variationslinguistik und die Varietäten des Deutschen

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Ausgehend vom plurizentrischen und polyarealen Charakter des Deutschen geht es in diesem Forschungsbereich um die neuesten Methoden zur Beschreibung und Untersuchung der sprachlichen Variation auf den einzelnen Sprachebenen (phonetische, morphologische, syntaktische, textuelle) und in den einzelnen Sprachregionen sowie um die Beschreibung einer einzelnen (nach Auswahl getroffenen) Varietät(en) (diatopisch, diastratisch, diaphasisch, diamedial), die Sprachlagen und das gesamte Varietätenspektrum (inkl. Regionalsprache, Substandard etc.) insbesondere in Bezug auf die diversen mündlichen Erscheinungsformen, die soziolinguistischen und pragmatischen Eigenheiten der gesprochenen Sprache auf dem deutschsprachigen Sprachgebiet. Die Forschung ist an Empirie gebunden.

(D-A-CH- Länder).

2.

A kutatási téma címe magyarul: A német nyelv szociolingvisztikája

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A kutatási téma széleskörű és differenciált, egyben interdiszciplináris jellegű. A világon élő német nyelvű nyelvközösségek német nyelvének diakron és szinkron szempontú funkcióival, szerepével, a német nyelv történelmi, társadalmi, szociológiai helyzetével, az egyes nyelvközösségekben betöltött változatos szerepével foglalkozik, különös tekintettel a nyelvi norma és a mindennapi nyelvhasználat kérdéseire. A kutatás kiterjed a mai német nyelv változásaira  az élet különböző színterein mind  a német nyelvterület, mind a nyelvterületen kívüli szerepeire, viszonyulásokra (oktatás, nyelvoktatás, német mint anyanyelv és mint idegen nyelv Magyarországon és másutt, a német szaknyelvi oktatása, a nyilvánosság nyelve, a közigazgatás nyelve, a nyomtatott és elektronikus média, a mai német nyelv változásai, pl. idegen anyanyelvű munkavállalók nyelve, migrációs nyelv, stb. ). A mindenkori kutatási téma empirikus vizsgálatokhoz kötött.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Die Soziolinguistik des Deutschen

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Dieser Forschungsbereich ist interdisziplinär ausgerichtet, differenziert und umfasst mehrere Teilthemen. Er behandelt v.a. die Funktionen und Rollen der deutschen Sprache in den deutschsprachigen Sprachgemeinschaften in der Welt, die Situation der deutschen Sprache aus historischen, gesellschaftlichen und soziolinguistischen Aspekten, insbesondere bezogen auf die Frage der Norm im heutigen Sprachgebrauch. Die Forschung umfasst auch Fragen der Veränderungen des heutigen Deutsch sowohl im als auch außerhalb des deutschen Sprachgebietes in den verschiedenen Domänen und verschiedenen Beziehungsgefügen (Unterricht, Muttersprache- Fremd- und Zweitsprachenunterricht, Sach- und Fachunterricht, Öffentlichkeit, Verwaltung, gedruckte und elektronische Medien, Sprache von Arbeitnehmern nicht-deutscher Muttersprache, Migrationsdeutsch etc.). Das jeweilige Forschungsthema ist an empirische Untersuchungen gebunden.

3.

A kutatási téma címe magyarul: A német mint kisebbségi nyelv kutatása

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett téma Közép-, Kelet- és Dél-Európa egyes németnyelvű nyelvközösségeire fókuszál, különös tekintettel jelen nyelvi helyzetükre, a beszélők német nyelvhez való viszonyának diakron és szinkron szempontból történő elemzésére ( pl. nyelv és attitüdök, a nyelvi tudatosság és identitás kérdése, az emlékezet és a nyelvi revitalizáció kérdése)  szociolingvisztikai, variációs nyelvészeti és perceptuális dialektológiai módszerek segítségével. Az empirikus alapú kutatás a fent említett viszonyrendszer (ek) fejlődéstörténetére és makro- szociolingvisztikai vonatkozásaira (a modern kulturális és szocio-ökonómiai viszonyok hatásai a ma élő utódgenerációiknál, pl. nyelvpolitikai kérdésekre) terjed ki. A téma összehasonlító empirikus vizsgálatok alapján a világ különböző részein található német nyelvközösségekben kutatható.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Forschungen zu den deutschen Sprachinseln

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Der zur Forschung angebotene Fragenkomplex fokussiert auf die deutschsprachigen Sprachgemeinschaften der einzelnen deutschen „Sprachinseln”  in Mittelost- und Südosteuropa (auch in ganz Europa und in der Welt), auf die Situation und Genese der deutschen Sprache in diesen Regionen, auf das Verhältnis zwischen SprecherInnen und der jeweiligen deutschen Varietät, das Verhältnis von Sprache, Sprachbewusstheit und Identität in den einzelnen SprecherInnen-Generationen, auf den Fragenkomplex Erinnerungssprache und Revitalisation der Sprache, die Einstellung der SprecherInnen zum Deutschen mithilfe soziolinguistischer, variationslinguistischer, pragmatischer und perzeptionslinguistischer Methoden. Die Empirie basierten Untersuchungen umfassen auch makrosoziolinguistische Aspekte  (diverse moderne kulturelle und sozio-ökonomische Verhältnisse, Spracherwerbs-und Sprachgebrauchsbedingungen, z.B. sprachpolitische Maßnahmen) auch unter einer vergleichenden Sicht der dt. Sprachinseln in verschiedenen Teilen der Welt.

4.

A kutatási téma címe magyarul: Vizsgálatok a szókészlet és a szóképzés köréből

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett kutatási téma a mai német nyelv szókészletének, annak rétegeire, funkcióira, fejlődésére, változásaira és annak következményeire terjed ki, valamint magában foglalja a német szóképzés elméletének és módszereinek fejlődési tendenciáit, a szóképzési modellek változásait, szemantikai- pragmatikai szempontú leírását, különös tekintettel a legújabb nyelvészeti módszerekre. A kutatás mindkét kutatási területen (szókészlet és szóképzés) korpusznyelvészeti vizsgálatokhoz vagy egyéb empirikus módszerekhez kötött.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Forschungen zum Wortschatz und zur Wortbildung des Deutschen

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): In diesem Forschungsbereich werden die Schichten, Funktionen, Entwicklungstendenzen und deren Folgen (Neologismen, ad hoc-Bildungen, Wortkonstruktionen und deren Semantik, Usualisierung, Lexikalisierung, Reformulierungen, etc.) des heutigen Deutsch im Bereich des Wortbestandes und der Wortbildung aus pragmatischer Sicht anhand neuerer linguistischer Methoden in den Mittelpunkt der Forschung gestellt.  Die Forschung ist in beiden Themen (Wortbestand/Lexik und Wortbildung) an korpuslinguistische Methoden oder an sonstige empirische Untersuchungen gebunden.

 

Doktori iskola: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Témahirdető: Dr. Müller Márta habil. egy. docens

A téma doktori programja: Germanisztikai Nyelvtudományi Doktori Program

Nem ELTE-s témahirdető esetében a belső konzulens: Szöveg beírásához kattintson ide.

Témák

1.

A kutatási téma címe magyarul: Nyelvelsajátítás és nyelvi attitűdök

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett kutatási téma a német nyelv mint második nyelv primer és szekunder szocializáció során  történő elsajátításának személyi, intézményi és oktatáspolitikai körülményeivel, folyamatával, jellemzőivel, és kölcsönhatásaival foglalkozik és kiterjed a német nyelv különböző változataival, német és egyéb nyelvekkel kapcsolatban kialakuló beállítottság vizsgálatára.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Spracherwerb und Spracheinstellungen

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Im Mittelpunkt des Forschungsthemas stehen die personellen, infrastrukturellen, bildungspolitischen Umstände, der Prozess, die Merkmale und die Trans- und Interferenzen des Erwerbs des  Deutschen als Fremd- und Minderheitensprache im primären und sekundären Sozialisationsprozess. Das Forschungsthema erstreckt sich auch auf die Untersuchung jener Einstellungen, die die Sprecher gegenüber der deutschen und anderen Sprachen entwickeln.

 

2.

A kutatási téma címe magyarul: Többnyelvűség és tájszemiotika

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett kutatási téma a többnyelvűség vizuális megjelenítési formáival, az egyes nyelvek nyilvános helyeken elfoglalt pozíciójával, presztizsével, és a nyilvános helyeket használó beszélőközösség nyelvi (ön)képével foglalkozik.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Mehrsprachigkeit und Landschaftssemiotik

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Das Thema fokussiert auf die visuelle Mehrsprachigkeit öffentlicher Räume und Institutionen, und erstreckt sich auf die Erforschung ihrer Erscheinungsformen, Stellung und ihres Prestiges in der Öffentlichkeit sowie auf das sprachliche (Selbst)Bild jener Sprechergemeinschaften, die die betr. öffentlichen Räume nutzen.

 

3.

A kutatási téma címe magyarul: Vizsgálatok a német lexikográfia területéről

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett kutatási téma a német nyelv szókészletének lexikográfiai diakrón és szinkrón leírásának, fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozik, különös tekintettel a német nyelv szókészletének areális változataira.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Forschungen zu der deutschsprachigen Lexikographie

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Das Forschungsthema beschäftigt sich mit den Möglichkeiten der synchronen und diachronen lexikographischen Beschreibung und Modellierung des deutschen Wortschatzes, unter dem besonderen Aspekt der arealen Varietäten des Deutschen.

 

4.

A kutatási téma címe magyarul: Szaknyelvkutatás

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A meghirdetett kutatási téma a német szaknyelvi kommunikáció nyelvi rétegeivel, funkcióival és fejlődési tendenciáival foglalkozik, különös tekintettel a német szaknyelvi szövegek morfológiai, lexikális-szemantikai és pragmatikai jellemzőivel.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Fachsprachen des Deutschen

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): In diesem Forschungsthema werden die Schichten, Funktionen, Entwicklungstendenzen der heutigen deutschsprachigen Fachkommunikation in den Mittelpunkt gestellt, mit besonderem Hinblick auf die morphologischen, lexikalisch-semantischen und pragmatischen Merkmale der Fachtexte.

 

 

Doktori iskola: Nyelvtudományi Doktori Iskola

Témahirdető: Dr. Péteri Attila habil. egy. docens

A téma doktori programja: Germanisztika

Nem ELTE-s témahirdető esetében a belső konzulens: Szöveg beírásához kattintson ide.

Témák

1.

A kutatási téma címe magyarul: Német nyelvi szerkezetek a grammatika és a pragmatika határán: Kialakulásuk, fejlődésük, helyük a nyelv rendszerében, használatuk

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor):Tetszőleges nyelvi szerkezetek vizsgálata a nyelvhasználat figyelembevételével. Kiemelten érdekesek lehetnek például az igei kategóriák, a modalitás grammatikalizált kifejezőeszközei, egyes szintaktikai szerkezetek, frázisok. A megközelítés lehet korpusz-alapú és/vagy történeti szempontú, a szerkezetek grammatikalizálódásának vizsgálata is.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: még egy tetszőleges idegen nyelv

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Sprachliche Konstruktionen im Deutschen an der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik: Herausbildung, Entwicklung, Status im Sprachsystem, Gebrauch

 

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Die Untersuchung ausgewählter sprachlicher Strukturen unter Berücksichtigung ihres Gebrauchs. Besonders interessant können Verbkategorien, grammatikalisierte Modalitätsausdrücke, ausgewählte syntaktische Strukturen bzw. Phrasen sein. Das Herangehen kann korpusbasiert und/oder sprachhistorisch sein, indem die Grammatikalisierung der gewählten Struktur untersucht wird.

2.

A kutatási téma címe magyarul: Nyelvi szerkezetek a grammatika és a pragmatika határán kontrasztív és tipológiai szempontból

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): Tetszőleges nyelvi szerkezetek vizsgálata a nyelvhasználat figyelembevételével. Kiemelten érdekesek lehetnek például az igei kategóriák, a modalitás grammatikalizált kifejezőeszközei, egyes szintaktikai szerkezetek, frázisok. A német-magyar kontrasztív összevetésen túl más nyelvekkel történő összehasonlítás is lehetséges, amennyiben a hallgató nyelvtudása ehhez megfelelő, illetve kontrasztív-tipológiai szempontú vizsgálat is szóba jön elsősorban a Gisela Zifonun által kidolgozott modell alapján.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: A vizsgálatba bevont nyelvek legalább alapszintű ismerete

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Sprachliche Konstruktionen an der Grenze zwischen Grammatik und Pragmatik unter kontrastivem und typologischem Aspekt

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Die Untersuchung ausgewählter sprachlicher Strukturen unter Berücksichtigung ihres Gebrauchs. Besonders interessant können Verbkategorien, grammatikalisierte Modalitätsausdrücke, ausgewählte syntaktische Strukturen bzw. Phrasen sein. Außer einem deutsch-ungarischen Vergleich sind auch Sprachvergleiche mit anderen Sprachen möglich, wenn sie von den Sprachkenntnissen des Studierenden her möglich sind. Kontrastiv-typologische Untersuchungen im Sinne des von Gisela Zifonun erarbeiteten Modells heißen ebenfalls willkommen.

3.

A kutatási téma címe magyarul: Grammatika a diskurzuselemzésben. Kiválasztott nyelvi szerkezetek használata diskurzív célok megvalósítása érdekében

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A konkrét kutatási témához javasolt elméleti kiindulópont az a Michel Foucault által filozófiai szempontból megalapozott, és a germanisztikai nyelvészetbe elsősorban Warnke és Spitzmüller munkái által bevezetett diskurzuselemzési modell, amely a konkrét szövegekben előforduló nyelvi szerkezetek aprólékos elemzésére alapul, de a vizsgálat szempontjait kitágítja a diskurzusban kibontakozó szociális dimenziók, a szociálisan megosztott diskurzív tudás, az aktőrök perspektívái, érdekei, hatalmi viszonyai irányába. A témát lehetséges egyes szaknyelvi szövegek alapján is feldolgozni, ezáltal erősíteni a szaknyelvi diskurzusok kutatását a hazai germanisztikai kutatásokban.

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: még egy tetszőleges idegen nyelv

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Grammatik in der Diskursanalyse. Der Gebrauch ausgewählter sprachlicher Strukturen im Interesse diskursiver Ziele

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Der vorgeschlagene theoretische Ausgangspunkt ist das von Michel Foucault unter philosophischem Aspekt begründete und besonders durch die Arbeiten von Warnke und Spitzmüller in die germanistische Linguistik eingeführte diskurslinguistische Modell, das auf der detaillierten Analyse sprachlicher Strukturen in konkreten Texten basiert, aber die Untersuchung in Richtung der sich im Diskurs manifestierenden sozialen Dimensionen, des sozial geteilten diskursiven Wissens, der Perspektiven, Interessen, Machtverhältnisse der Akteure erweitert. Die Untersuchung von Fachtexten unter diesem Aspekt ist auch möglich, damit kann die Forschung von Fachdiskursen in der ungarischen Germanistik gefördert werden.

 

 

Doktori iskola: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Témahirdető: Vörösné Dr. Rada Roberta habil. egy. docens

A téma doktori programja: Germanisztikai Nyelvtudományi Doktori Program

Nem ELTE-s témahirdető esetében a belső konzulens: Szöveg beírásához kattintson ide.

Témák

1.

A kutatási téma címe magyarul: Szöveg- és diskurzusnyelvészet, nyelvészeti diskurzuselemzés

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): Mindennapi szövegfajták elemzése intra- és interkulturális  szempontból: Szövegfajták kulturális meghatározottsága: modellezhetőség/elméleti megközelítések, (összehasonlító) empirikus elemzések (német-magyar-orosz); A szövegfajták nyelvészeti vizsgálatának új(abb) aspektusai: az ún. „új” média szövegfajtái és kommunikációs formái, szövegfajták használatban, szövegfajták közötti intertextualitás kommunikatív tartományokban és diskurzusokban; Intertextualitás a diskurzusban;  Diskurzusnyelvészet és  nyelvészeti diskurzuselemzés: elméletek, metodológia, elemzések 

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Text- und Diskurslinguistik, linguistische Diskursanalyse

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Analyse von gebrauchssprachlichen Textsorten aus der intra- und interkulturellen Perspektive: Kulturelle Geprägtheit von Textsorten: Modellierungen/theoretische Ansätze, einzelkulturbezogene und vergleichende empirische Analysen  (Deutsch-Ungarisch-Russisch); Neue Herangehensweisen in der linguistischen Untersuchung von Textsorten: Textsorten und Kommunikationsformen der sog. „neuen“ Medien Textsorten im Gebrauch, Textsorten-Intertextualität in kommunikativen Bereichen und Diskursen; Intertextualität im Diskurs; Diskurslinguistik und linguistische Diskursanalyse: Theorien, Methoden und Analysen

2.

A kutatási téma címe magyarul: Szókincsvizsgálat pragmatikai szempontból

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): Tabuk és eufémizmusok vizsgálata médiadiskurzusokban; Frazeológiai egységek vizsgálata a diskurzusban; Anglicizmusok szemantikai-pragmatikai elemzése  diskurzusokban; Mindhárom témában összehasonlító elemzések  (német-magyar-orosz)

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Untersuchung von Wortschatzeinheiten aus pragmatischer Sicht

A téma részletesebb leírása angolul (3–10 sor): Untersuchungen von Tabus und Euphemismen im Diskurs; Die Analyse der Funktion von phraseologischen Einheiten in Diskursen; Semantisch-pragmatische Analyse von Anglizismen im Diskurs; Vergleichende Untersuchungen in deutsch-ungarisch-russischer Relation

3.

A kutatási téma címe magyarul: Nyelvpolitika és nyelvkritika

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): Nyelvpolitikai koncepciók az EU-ban és azok átültetése az egyes uniós  tagállamokban; Az angol nyelvi hatás mint nyelvpolitikai faktor (összehasonlító) vizsgálata; A politikai korrektség mint nyelvpolitikai faktor (összehasonlító) vizsgálata;

Előírt nyelvtudás: német

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Sprach(en)politik und Sprachkritik

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Sprach(en)politische Ansätze in der Europäischen Union und ihre Umsetzung in den EU-Mitgliedstaaten; (Vergleichende) Untersuchung des englischen Einflusses als sprach(en)politischen Faktors; (Vergleichende) Untersuchung der politischen Korrektheit als sprachenpolitischen Faktors  

 

 

Doktori iskola: ELTE BTK Nyelvtudományi Doktori Iskola

Témahirdető: Dr. Vaskó Ildikó habil. egy. docens

A téma doktori programja: Germanisztikai Nyelvtudományi Doktori Program skandinavisztika szakirány

Nem ELTE-s témahirdető esetében a belső konzulens: Szöveg beírásához kattintson ide.

 

Témák

1.

A kutatási téma címe magyarul: Kultúra és fordítás

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A nyelvek, különös tekintettel a skandináv nyelvekre, kontrasztív nyelvészeti leírásának és fordításszempontú leírásának különbségei. A fordítástudomány újabb eredményei, fordítási modellek, a fordítástudomány elméleti és gyakorlati kérdései. Műfordítás és szakfordítás skandináv nyelvek vonatkozásában, különösen a kultúrafüggő nyelvi elemek vizsgálatára.

Előírt nyelvtudás: norvég vagy svéd vagy dán

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe angolul: Cross-cultural perspectives on translation.

A téma részletesebb leírása angolul (3–10 sor): Different approaches in relation to cross-cultural communication through translation, especially in  Scandinavian languages. Recent achievements in translation studies, translation models, theoretical and practical issues in translation researches. Translation of fiction and non-fiction in Scandinavian languages, focusing on the translation of culture-dependent linguistic elements, possible lexical problems in translation indicating the level of translatability of literary styles.

 

 

2.

A kutatási téma címe magyarul: A pragmatikai jelölők kontrasztív vizsgálata a skandináv nyelvekben.

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A pragmatikai jelölők legfontosabb jellegzetességeinek leírása és az azokból adódó elméleti­módszertani problémákra adott

 pragmatikai szemléletű magyarázat, általános nyelvészeti magyarázatok összevetése. A téma heterogenitása, a terminológiai sokféleség kritikai vizsgálata. A pragmatikai jelölők kommunikációban betöltött társas­kognitív szerepének feltérképezése, koherencia-, kohéziós vagy funkcionális alapú megközelítése, különös tekintettel a skandináv nyelvekre.

Előírt nyelvtudás: norvég vagy svéd vagy dán

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe angolul: Pragmatic markers in Scandinavian languages

A téma részletesebb leírása angolul (3–10 sor): Description of the most important features of pragmatic markers and the relating theoretical-methodological problems in the Scandinavian languages. A critical approach of terminological diversity. Mapping of the cognitive role of pragmatic markers in communication, based on coherence, cohesion or functionality, with special reference to the continental Scandinavian languages.

 

3.

A kutatási téma címe magyarul: A központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd) leíró nyelvészetének kontrasztív vizsgálata.  

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd,) leíró és elméleti nyelvészetének újabb eredményei és alkalmazhatóságuk ezen nyelvek morfológiai, szintaktikai és szemantikai leírásában. Általános nyelvészeti magyarázatok és trendek a skandináv nyelvek elemzésében.

Előírt nyelvtudás: norvég vagy svéd vagy dán

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Szöveg beírásához kattintson ide.

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Szöveg beírásához kattintson ide.

 

4.

A kutatási téma címe magyarul: A központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd) tanításának módszertana

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A központi skandináv nyelvek (norvég, dán, svéd) leíró nyelvészeti elemzése, a skandináv nyelvek idegennyelv-tanítás módszertani megközelítésében. Az idegennyelv-oktatás didaktikája és metodikája a skandináv nyelvekre alkalmazva. A kommunikatív nyelvtanítás módszertani megközelítése, a pragmatikai és kommunikatív kompetencia előtérbe helyezése a skandináv nyelvek oktatásában.

Előírt nyelvtudás: norvég vagy svéd vagy dán

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Szöveg beírásához kattintson ide.

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Szöveg beírásához kattintson ide.

 

5.

A kutatási téma címe magyarul: Az interkulturális pragmatika kutatásának újabb eredményei.

A kutatási téma részletesebb leírása magyarul (3–10 sor): A különböző nyelvek és kultúrák közötti különbségek kutatása, kulturális nyelvhasználati különbségek, beszédaktusok, udvariassági kifejezések, gender-vizsgálatok a skandináv nyelvek bevonásával. Interkulturális kommunikáció elemzése,  nyelv- és kulturspecifikus vonások megállapítása, interkulturális összehasonlítások. Több kultúra találkozásakor, egymásra hatásakor zajló folyamatok vizsgálata.

Előírt nyelvtudás: norvég vagy svéd vagy dán

Ajánlott nyelvtudás: angol

Esetleges további elvárások: Szöveg beírásához kattintson ide.

Társ-témahirdető (ha van): Szöveg beírásához kattintson ide.

Csak akkor, ha a program fogad külföldi jelentkezőket is:

A kutatási téma címe németül: Szöveg beírásához kattintson ide.

A téma részletesebb leírása németül (3–10 sor): Szöveg beírásához kattintson ide.


Néderlandisztikai Doktori Program

​​​​​​​Skandinavisztika Doktori Program