MA - Mesterképzés

MA - Mesterképzés

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

MA diszciplináris képzés felelőse: Dr. habil. Kurdi Imre egy. docens (R5 épület 238. szoba, tel.: 411-6500 / 4236 mellék)
Specializációk felelőse:  Dr. Brdarné Szabó Rita  egy. docens (R5 épület 203 szoba, tel.: 411-6500 / 4211 mellék)

 

Mesterképzés (BA + 4 félév)

  • német nyelv, irodalom és kultúra mesterszak
  • német nemzetiségi nyelv, irodalom és kultúra mesterszak
  • néderlandisztika mesterszak
  • skandinavisztika mesterszak
  • tanárképzés:
  • némettanár mesterszak
  • német- és nemzetiséginémet tanár mesterszak
  • néderlandisztika

A mesterképzésben a germanisztika mesterszakon német / német nemzetiségi / néderlandisztika/ skandinavisztika mester-szakiránnyal felsőfokú bölcsész mesterfokozatot olyan hallgatók kaphatnak, akik az általános kompetenciákon túl az ismereteket illetően bizonyították, hogy a képzési ágban, az alapszakban és annak adott szakirányában elmélyült műveltséggel bírnak; rendelkeznek a német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd nyelv egyikének a közös európai nyelvi rendszer szerinti C2-es fokú ismeretével; rendszerezett, magas szintű tudással bírnak a német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd irodalom és kultúra egészéről; eredeti látás- és gondolkodásmód birtokában vannak a nyelvi, irodalmi és kulturális jelenségekről szerzett tudás gyakorlati alkalmazásában, továbbá a német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd nyelv, irodalom és kultúra mélyebb összefüggéseinek megértéséhez és magyarázatához szükséges megfelelő információk beszerzésében és a kutatási módszerek alkalmazásában; ismerik a fogalmi gondolkodás és az absztrakció értő használatát, mely képessé teszi őket az irodalomtudományban és a nyelvtudományban illetve interdiszciplináris területeken az aktuális kutatások és a tudományos munka kritikus értékelésére, a különböző korok és kortárs iskolák elméleti megközelítéseinek értékelésére, önálló kritika kifejlesztésére és szükség esetén alternatív megoldások felvetésére. Ezenkívül ismereteik alkalmazását illetően alkalmasak azok tudományos fórumokon való megjelenítésére, a megoldandó problémák megértése és megoldása terén önálló tevékenységre és eredeti ötletek felvetésére, valamint a feladatok szakmailag magas szinten és önállóan történő megtervezésére és végrehajtására; saját tudásuk magasabb szintre emelésére, képzési területük belső törvényszerűségei megértésének elmélyítésére és önműveléssel, önfejlesztéssel folyamatosan új képességek kialakítására; alapos értelmiségi tájékozottságot, nagyfokú kreativitást, valamint a német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd nyelvvel és kultúrával összefüggő elmélyült ismereteket igénylő munkakör ellátására; német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd nyelven a kor igényeinek megfelelően hatékonyan kommunikálni, továbbá az információkat, érveket és elemzéseket szakmai és nem szakmabeli közönségnek különböző nézőpontok szerint magas szinten bemutatni. A szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek a német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd nyelv és kultúra iránti magas fokú motivációval és elkötelezettséggel, a fenti nyelvek és kultúrák használatának és átadásának fontosságát illető minőségtudattal és sikerorientáltsággal; a német, nemzetiségi német, holland, dán, norvég, svéd nyelvvel és kultúrával kapcsolatos problémák felismerési és kreatív kezelési képességével; olyan munkakörökhöz szükséges tulajdonságokkal és más területekre is átvihető ismeretekkel, valamint együttműködési készséggel, melyek megkövetelik a kezdeményezés és személyes felelősség gyakorlását, a döntéshozatalt összetett és előre kiszámíthatatlan helyzetekben, valamint a szakmai továbbképzéshez szükséges önálló tanulási képességeket; rendelkeznek saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, valamint értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással; olyan képességekkel, amelyek alapján az arra alkalmasak az adott képzési területen folyó doktori képzésbe léphetnek.

A mesterképzés a germanisztika, német / német nemzetiségi / néderlandisztika / skandinavisztika alapszakos BA-képzésben megszerzett ismeretekre és készségekre épülve azok elmélyítését és kibővítését célozza, és az adott nyelvet mind elméletileg, mind gyakorlatilag magas szinten bíró, az adott országok kultúrájáról és társadalmáról átfogó és alapos ismeretekkel rendelkező szakembereket képez. Ennek megfelelően felső fokú nyelvi képzést nyújt, melynek keretén belül a hallgatók szakfordítási, tolmácsolási ismereteket is kapnak, és elsajátítják a filológiai kutatáshoz szükséges szakmai nyelv ismeretét. A mesterképzés ezen túlmenően különböző témakörökre koncentrálva előadások és szemináriumok során átfogó illetve egy-egy problémakörre koncentráló módon tárgyalja az adott szakirányú nyelvtudomány, az irodalomtudomány, valamint a kultúra- és médiatudomány aktuális kutatási irányzatait és eredményeit, külön hangsúlyt helyezve a tudományszakok közötti kapcsolatokra, interferenciákra és interdiszciplináris megközelítésekre. A mesterképzési törzstanulmányok keretében a hallgatók áttekintést kapnak és részletes tanulmányokat folytatnak nyelvtudományi megközelítésmódokról, diszciplínákról és az adott nyelv rendszerszemléletű szerkezetéről, irodalomtudományi irányokról, iskolákról, irodalomtörténeti témakörökről, valamint az adott kultúra egyes szinkron és diakron szemlélettel tárgyalt területeiről, nyelv, kultúra, irodalom kölcsönhatásairól, közvetítettségéről. A mesterképzés stúdiumainak keretében e törzstanulmányokra épülve különböző irányokban  további elmélyülésre és szakosodásra is lehetőség nyílik, amely a hallgatót felkészíti részben a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre, részben pedig esetleges későbbi tudományos pályára. Ehhez olyan szakmai specializációkra nyílik lehetőség, mint pl. irodalomtudomány, nyelvtudomány, kultúra- és médiatudomány, komparatisztika, fordítástudomány, szakfordítás és gyakorlati kultúratudomány stb. Az intézet adottságait kihasználva lehetőség nyílhat interkulturális összehasonlító germanisztikai mesterképzésre is (az adott specializációkat a diplomamelléklet feltünteti). Az intézet sokoldalú nemzetközi tudományos kapcsolatainak köszönhetően a következő években arra is lehetőség nyílhat, hogy egy-egy szakirány nemzetközi mesterkurzusokban is részt vegyen illetve nemzetközi mesterkurzust dolgozzon ki és indítson elsősorban az Európai Unió illetve a német nyelvterület egyetemeivel közösen (jelenleg folynak ilyen irányú előkészületek is).

Az MA-képzés célja továbbá, hogy hallgatóit a germanisztika mint filológiai diszciplína (nyelv-, irodalom- és kultúratudomány) elméleti és gyakorlati vetületeivel megismertetve feltárja a tudományos kutatás területeit és módszereit, s ezzel megteremtse a feltételeket a PhD-képzésbe lépéshez azok számára, akik megfelelnek a posztgraduális képzés követelményeinek.


Tanegységlisták

Cím Létrehozva
MA_nederlandisztika 2023.10.03.
MA_nemet_nemzetisegi_nyelv_irodalom 2023.10.03.
MA_nemet_nyelv_irodalom 2023.10.03.
MA_skandinavisztika 2023.10.03.

VIZSGÁKKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK